תקנון

תקנון

ברוכים הבאים לאתר מכון גליל (להלן: "האתר")

אתר זה הינו בבעלות מכון גליל (ע.מ. 29325941) ומופעל על-ידיו (להלן: ""אנחנו" או "אנו".)

אנא קראו בעיון הסכם זה לפני שימוש באתר ולפני הרישום להפעלת חשבונכם.

בגלישה ו/או בשימוש באתר ו/או בביצוע רכישה דרך האתר ו/או רישום לאתר, הינך מסכים/ה להיות קשור/ה ומחויב/ת בתנאי הסכם זה.

כל האמור לעיל ולהלן מנוסח לעיתים בלשון זכר ולעיתים בלשון נקבה, אולם הוא מופנה לכלל המגדרים.

בעת הרישום ובביצוע רכישה אצלנו את/ה מצהיר/ה ומאשר/ת כדלהלן:
1.  כי את/ה מסכימה להיות קשורה ומחויבת בתנאי הסכם זה.

 1. כי הינך בן/בת 18 שנים לפחות.

המידע והשירותים הניתנים באתר זה, ניתנים בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

שימוש באתר

 1. השימוש באתר זה כפוף להצהרות ו/או לתנאים נוספים, העשויים להופיע באתר זה.
 2. איננו אחראים בשום דרך, ישירה או עקיפה, לכל פעולה שנעשתה או שנמנע מלעשותה בעקבות המידע שהוצג באתר זה.
 3. למרות שאנחנו משתדלים להקפיד כי המידע הקיים באתר מדויק, שלם ומעודכן ככל האפשר, אין אנו או ספקי התוכן שלנו יכולים לערוב לדיוקו, שלמותו או אי-התיישנותו של מידע. איננו אחראים לכל נזק או אובדן, שנבעו מתוך הסתמכות על מידע כאמור.

 

 

תשלום

 1. כל התשלומים בגין כל המוצרים והשירותים המוזמנים באמצעות האתר, נעשים מראש, דרך האתר. אפשרויות התשלום מפורסמות באתר ומעודכנות מעת לעת.
 2. אנו עושים כל מאמץ להציע שירותים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד. המחירים המפורסמים באתר הינם להזמנה ישירה שתבוצע במלואה באתר (לרבות תשלום בכרטיס אשראי באתר).
 3. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בעד 2 תשלומים שקליים ללא ריבית, או עד 12 תשלומים שקליים נושאי ריבית, בהתאם למפורט בטבלת התשלומים בעת ביצוע התשלום. עם ביצוע התשלומים, את/ה מאשר/ת בזאת את הסכמתך לסכום החיוב הכולל.
 4. שמורה לנו הזכות הבלעדית לשנות את מחירי המוצרים המצוינים באתר, בכל עת, בהתאם לצרכינו המסחריים ולשיקול דעתנו הבלעדי.
 5. מחירי המוצרים המוצעים באתר יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש; עליית מחירים לא תחול על כל ההזמנות שכבר אושרו סופית.
 6. תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייבת. אנו לא מחויבים לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר, כל עוד לא התקבל אישור בעדה מחברת האשראי.
 7. מערכת הגבייה של האתר תעשה שימוש בכרטיס האשראי שהוזן לצורך חיובים. במידה ומסיבה כלשהי לא יכובד התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי או הבנק, עומדת לנו הזכות לבטל את הזמנתך לאלתר – ובכך לבטל הסכם זה – ולאחר מכן לגבות כל חוב שנוצר.
 8. הינך מסכים/ה בזה לשלם כל חיוב לחשבונך, כולל המיסים הרלבנטיים, בהתאם לתנאי החיוב התקפים במועד המיועד לתשלום החיוב.
 9. האתר עושה שימוש באמצעי הצפנה, בהתאם להוראות חברות כרטיסי האשראי, המעבירים את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת בתקן PCI-DSS תקשורת מוצפנת ומאובטחת SSL.

קישורים לאתרים אחרים והמלצות על נותני-שירותים חיצוניים

 1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, כשירות בלבד לגולשי האתר. אנו איננו מאשרים אתרים אלה או את המידע, תכנים, מוצרים ו/או שירותים המופיעים או נגישים באמצעותם – והשימוש בהם, לרבות קבלת מידע, תכנים, מוצרים ושירותים, הינם על אחריות הגולש/ת בלבד.

ביטול העסקה והחזר כספים

 1. אם ברצונך לבטל את העסקה, אנא פנה אלינו לדוא"ל office@machon-galil.co.il  בבקשה לביטול עסקה. חובה לצרף את פרטיך המלאים: שם מלא, תעודת זהות, מספר הזמנה.
 2. אנו פועלים בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בין היתר כמפורט להלן:

חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק כדלהלן:

עסקת מכר מרחוק – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;"

שיווק מרחוק–  פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

סעיף 14ה לחוק קובע את תוצאות ביטול העסקה (במקרה של ביטול שלא מחמת הפרת ההסכם בין הצדדים), ולפיו יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

הסרת אחריות

 1. אנו עושים מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות, נפעיל מאמצים סבירים ומקובלים אל מול היצרנים ו/או הספקים, בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי, לטובת הלקוח.
 2. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על-פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר אותנו.
 3. אנחנו מסירים מעצמנו כל אחריות – ישירה, עקיפה ו/או משתמעת – בנוגע למידע, לשירותים ולתכנים המופיעים באתר זה, לרבות כל אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה לשימוש ספציפי ואי-הפרה.
 4. כל המידע, התכנים, השירותים, המוצרים וחומרים אחרים המצויים באתר זה ו/או הנגישים דרכו, ניתנים "כפי שהם" (AS IS) ובהתאם לזמינותם, ללא אחריות מסוג כלשהו, מפורשת או משתמעת. במידה המרבית המתאפשרת על-פי כל דין, אנו מסירים מעצמנו כל אחריות, מפורשת או משתמעת – ובכלל זה אף אחריות משתמעת לגבי התאמה למטרה מסוימת, העדר וירוסים, דיוק ו/או שלמות מידע ותוצאות, העדר-רשלנות ו/או העדר-מקצועיות. איננו מתחייבים כי האתר יפעל ללא-הפרעה ו/או ללא טעות, או כי פגמים יתוקנו, או כי אתר זה או השרתים המאפשרים פעולתו הינם או יהיו נקיים מווירוסים ו/או רכיבים מזיקים אחרים.
  איננו מתחייבים ואיננו מציגים מצגים לגבי השימוש או תוצאות השימוש בחומרים המצויים באתר זה ו/או השירותים המוצגים באתר זה, בכל הנוגע לנכונותם, דיוקם, אמינותם או כל תכונה אחרת שלהם. כמו-כן, אין כל אחריות לגבי מצב הבעלות, ההנאה השקטה, החזקה הנקייה, ההתאמה לתיאור ו/או אי-הפרה. אין בכל מידע או עצה, הניתנים על-ידינו, בעל-פה או בכתב, כדי ליצור אחריות ו/או כדי להגדיל בכל דרך את היקף האחריות המפורטת לעיל. משתמשים יישאו במלוא המחיר והעלות של כל המוצרים והשירותים.
 5. איננו מבטיחים תוצאות כלשהן כתוצאה משימוש באתר זה ו/או בתכניו ו/או בחומרים המצויים בו ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצגים בו – ולפיכך את/ה מבין/ה ומסכים/ה, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגדנו, אם לא תקבל/י את התוצאה לה ציפית ו/או אליה כיוונת.

הגבלת אחריות

 1. בכל מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק ייחודי, ישיר, עקיף, נסיבתי, עונשי, ספציפי, מקרי ו/או משמעותי – או לכל נזק שהוא, אשר ייגרם כתוצאה משימוש בחומרים המצויים באתר זה ו/או במוצרים ו/או בשירותים המוצגים בו ו/או מאובדן של: יכולת שימוש, עבודה, לקוחות, מידע, השקעה ו/או רווחים, אפשרות תביעה וכד' – בין אם הוא נובע מהפרת חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות מוצרים או מכל מקור אחר, אפילו אם אפשרות לנזק שכזה הייתה ידועה.
 2. ייתכן כי חוק רלבנטי כזה או אחר לא יאפשר את הסרת האחריות או הגבלתה לגבי סוגי נזקים שונים, כך שייתכן שההסרה או ההגבלה לעיל אינה רלבנטית לגביך. בכל מקרה לא תעלה אחריותנו כלפיך לגבי כל נזק, אובדן ו/או עילת תביעה – בין אם מקורם חוזי, רשלני, נזיקי או אחר – על הסכום ששילמת לנו בפועל, אם בכלל.
 3. בכל מקרה, אחריותנו מוגבלת במפורש להחזר כספי או לזיכוי המשתמש בגובה הסכום ששולם לנו בפועל בלבד. הינך מאשר/ת ומסכים/ה, כי ההגבלות לעיל הינן תנאים יסודיים להסכם זה – וכי את/ה מודע/ת לכך, כי האתר אינו ניתן לשימושך ללא מגבלות אלה.

 

שיפוי ופיצוי

 1. הינך מתחייב/ת ומסכים/ה לשפות אותנו ואת ספקינו, להגן על כולנו ולהחזיקנו כנטולי-אחריות לכל וכנגד כל חיוב, אובדן, טענה ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות), הקשורים להפרה שלך את הסכם זה ו/או לכל פעולה שלך הקשורה לאתר זה.

קנין רוחני

 1. כל התכנים המתפרסמים באתר הינם בבעלותנו ו/או בבעלות ספקינו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, להוריד, להדביק, לשדר, לשווק, לתרגם או להפיץ בכל דרך שהיא חומר כלשהו מאתר זה. שינוי חומרים כאמור או שימוש בהם לכל מטרה (ובכלל זה השימוש בכל חומר כאמור על-גבי כל אתר אחר ו/או סביבת רשת-מחשבים), מהווה הפרה של זכויות יוצרים וזכויות קניינות אחרות שלנו ו/או של צדדים שלישיים.
  כל שימוש לא-מורשה בחומרים כאמור, עלול לגרור תביעה אזרחית ו/או פלילית כנגדך, בהתאם לכל דין.
  בכל מקרה אין להעתיק, להפיץ או להעביר כל פריט מהאתר, בחלקו או במלואו, לרבות עיצוב האתר וסימני המסחר המופיעים בו, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאתנו.
 3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגcrawlers , robots  וכדומה, הסורקות, מעתיקות ו/או מאחזרות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

שינויים באתר

 1. לנו ולספקינו עומדת הזכות לערוך שיפורים ו/או שינויים במידע, תוכן, שירותים ומוצרים באתר, או כל חלק מהם – או לסיים את פעילותו, בכל זמן וללא הודעה מראש. אנו אף יכולים להטיל מגבלות לגבי חלקים מסוימים של האתר, או להגביל גישתך לחלק מהאתר או לכולו, ללא התראה וללא כל חבות בגין פעולות אלה. אנו יכולים לשנות הסכם זה בכל זמן, והשינויים יכנסו לתוקפם מרגע הופעתם באתר זה. לפיכך, את/ה מסכים/ה לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, מפעם לפעם – והמשך השימוש באתר זה והגישה אליו על-ידך ייחשבו כהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן.
 2. אנו עשויים, מפעם לפעם, להעלות לאתר זה מבצעים, אירועים, או תוכן, מיוחדים, אשר יהיו כפופים לתנאים נוספים שיוצגו לעיונך. את/ה מסכים/ה שאם את/ה, או כל מאן דהוא המשתמש/ת בחשבונך, תשתמש/י או תיכנס/י לאירועים, מבצעים או תוכן מיוחדים שכאלה, תנאים נוספים שכאלה יחייבו אותך.

פרטיות

 1. אנחנו מחויבים להגנת הפרטיות של המבקרים באתר ואיננו חולקים מידע אישי עם צדדים שלישיים ללא הסכמתך.
 2. אנו נהיה רשאים להשתמש בפרטים שתמסור/תמסרי לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב), במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו – אולם במקרים שכאלה, הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
 3. האתר עושה שימוש ב"עוגיות "cookies" – קבצי טקסט קטנים, אשר מאוחסנים על ידי השרת של האתר ו/או שרתים המוחזקים ו/או השמורים על הכונן הקשיח של המחשב בו את/ה משתמש/ת, באמצעות הדפדפן שלך – על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואת/ה יכול/ה לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא תיקלטנה במחשב "עוגיות", או שתימחקנה.
 4. אנחנו לא נוחזק כאחראים לפעולות צדדים שלישיים כלשהם, אשר יפרו את הצהרת הפרטיות שלנו.

שונות

 1. במקרה בו יכריע בית משפט מוסמך, כי סעיף כלשהו בהסכם זה נוגד את החוק, יראו סעיף שכזה כאילו נוסח מחדש, כך שישקף ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים בהתאם לחוק – ושאר הסכם זה יישאר בתוקפו, במלואו.
 2. אנחנו רשאים להמחות חובותינו וזכויותינו לפי הסכם זה – ובמקרה של המחאה שכזו, אנו יכולים שלא להיות מחויבים עוד בהסכם זה. את/ה מתחייב/ת בפנינו, כי יש לך הסמכות להתחייב כלפינו – וכן להשתמש באתר ולהירשם כמשתמש – בהתאם לתנאי הסכם זה ולתנאי המשתמש הספציפי שלך.
 3. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 4. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר לשימוש באתר ו/או בחומרים המופיעים בו ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או בקשר עם המוצרים ו/או השירותים המסופקים דרך האתר – יובאו אך ורק בפני בית משפט בעל-סמכות בחיפה.
 5. אנו נהיה זכאים להשתמש בזכויותינו, כולן או מקצתן, בכל עת שנמצא לנכון – ובכל מקרה שלא נעשה כן, לא יחשב הדבר לוויתור ו/או הסכמה ו/או מניעה מצידנו – ואנו נוכל להשתמש בזכויותינו, כולן או מקצתן, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 6. בכל מקום בו תמצא סתירה או חוסר התאמה בין הכתוב בהסכם זה לבין הכתוב בחלקים אחרים באתר, הנוסח הקובע הינו הנוסח בהסכם זה.

הסכמה

 1. על-ידי שימוש ו/או הירשמות כמשתמש לאתר זה, את/ה מאשר/ת בזה כי קראת והבנת את כל ההסכם המפורט לעיל, כפי שיתוקן מפעם לפעם בהתאם לתנאיו – וכי את/ה מסכים/ה להיות מחויב/ת בהסכם זה ובתנאיו, במלואם.
 2. על ידי ביצוע הרשמה באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר, את/ה מאשר/ת ונותן/ת לנו הסכמתך למשלוח אליך של מידע בדבר מוצרים, שירותים שלנו ושירותי ספקינו, וכן מידע שיווקי ופרסומי אודות מוצרינו/שירותינו ו/או מוצרים/שירותים של מפרסמים אחרים (להלן: "מידע פרסומי)".
 3. בנוסף, גולש/ת אשר השאיר/ה את פרטיו/ה באתר ולא הביע/ה התנגדות לקבלת דברי פרסום, אנו נהיה רשאים לשלוח אליו/ה מעת לעת מידע פרסומי. מידע כזה יישלח לגולש/ת אם לא הביע/ה התנגדות לכך, ובכל עת באפשרותו לבטל את הסכמתו/ה ולחדול מקבלת חומר כזה, באמצעות הסרה עצמאית מרשימות התפוצה שלנו.
 4. אין לנו אפשרות או יכולת לדעת, האם את/ה עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני (דוא"ל), המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדוא"ל, כאמור לעיל, את/ה מאשר/ת ומתחייב/ת בפנינו, כי ניתנה לך הסכמת כל המשתמשים בכתובת הדוא"ל הנ"ל להתחייב אף בשמם כאמור, וכי הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדוא"ל כאמור.

שאלות

 1. אם יש לך שאלות בקשר להסכם זה, אנא צור/צרי עמנו קשר לפי פרטי "צור קשר", המפורסמים באתר.

 

דילוג לתוכן